Pro děti
Legrace pro školáky i předškoláky – každý týden pravidelné aktivity, občas i speciální akce!

DĚTSKÝ KLUB

 • Kdy?

  Každý všední den od 8:00 do 14:00 hodin.

  Kde?

  Komunitní centrum Hrubého (dveře jdou ztuha otevřít – dětská pojistka – nebojte se do nich opřít).

  Co?

  Hlídání dětí, místo pro setkávání a relaxaci.

  Za kolik?

  85 Kč/hod. (75 Kč/hod. sourozenci)

  S kým?

  Těšit se na Vás bude Tereza.

  Ohledně hlídání kontaktuje Bc. Terezu Kohoutovou, DiS., Tel. 777 815 896, [email protected]

  Další informace najdete na webu Agentura Teja.

  Služba hlídání a dětské herničky je poskytována subjektem:

  Dětský klub

  IČO: 87006651

  zastoupeným Bc. Terezou Kohoutovou, DiS.
  Provozní řád Dětského klubu naleznete na konci stránky.

TANEČKY S JANČOU

 • Každý čtvrtek 16:15-17:15, děti cca 5 až 9 let (kapacita 6 dětí)

  Každý Čtvrtek 17.30-18:30, děti cca 2 až 4 roky (kapacita 6 dětí)

  Za příznivého počasí se budou konat i venku u nás na komunitním dvorku v prostorách Komunitního centra Hrubého, Praha 8.

  Náplní kurzu je zábavnou a hravou formou podporovat přirozené pohybové a taneční schopnosti dětí. Skrze tanec se děti učí poznávat své tělo, pracovat s ním, koordinovat a ovládat své pohyby tak, že se zlepšuje pohyblivost kloubů a je posilováno svalstvo celého těla, vnímat hudbu a rytmus. Taneční, pohybová a rytmická průprava podpoří jejich zdravý motorický i osobnostní vývoj. Hodiny jsou vedeny a metodicky zpracovány kvalifikovanou lektorkou s vysokoškolským tanečním a pedagogickým vzděláním (absolventka taneční konzervatoře - učitelka tance, umělec interpret, umělec choreograf s praktickou i teoretickou znalostí ve výchovně- vzdělávacím procesu). Děti si postupně vyzkouší a osvojí základy moderního tance, baletu, lidového tance, scénického tance, polky, streetdance, výrazového tance, jazzdance.

  Více informací na http://www.agenturateja.cz/.

MONTESSORI DÍLNIČKA

 • Přijďte s námi tvořit toto místo, vytvořit si společně strávený čas.

  Dílničky se konají pravidelně každou středu mezi 16:00-17:00 a 17:15-18:15

  Dílničky jsou určeny pro děti od 2 do 6 let v doprovodu jednoho rodiče. Kapacita jedné lekce jsou maximálně 4 děti s rodičem. Rodič nemusí být nutně přítomen (může nám dítě svěřit a poté si ho vyzvednout). Vzhledem k aktuální situaci přijímáme zatím pouze "naše školičkové děti" (nebude docházet nikdo cizí mimo naší docházku). Až situace dovolí, přidáme případně i další dny a časy, dle zájmu i dopolední. Přes léto bude dílnička fungovat také v termínech otevření školičky-táborů.

  Učte své děti rozvíjet řeč, paměť a pozornost. Zdokonalujte jejich koordinaci těla, vyvíjejte jemnou motoriku, pěstujte trpělivost a soustředění. To vše zábavnou a hravou formou za podpory průvodce tety Adélky.

  Děti se učí spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými, vzájemnému respektu a respektu k sobě samým, zodpovědnosti, nápravě chyb (chyba není špatně, z chyb se člověk učí), atd. Děti s aktivitami nejen pracují, ale učí se i základním pravidlům - něco začnu, dělám a ukončím (uklidím). V průběhu aktivit si po sobě zametají, utírají, vysávají. A to vše ve spolupráci s vyškolenou průvodkyní, která je Vám/dětem po celou dobu lekce k dispozici. Začleněny budou i aktivity praktického života (péče o sebe, o okolí...). Děti mohou zažít jejich mnohdy první spolupráci s "cizím" člověkem a ostatními dětmi, uvědomí si více své hranice v novém prostředí. Cílem je vést vaše děti k samostatnosti, lásce, ohledu na sebe a okolí.

  K dispozici máme montessori pomůcky pro smyslové rozlišování, hrubou a jemnou motoriku a pro rozvoj řeči. Nebudou chybět aktivity sebevyjádření jako jsou výtvarná výchova, hudba. Všechen materiál pokrývá senzitivní období v dané věkové kategorii.

  Vzdělávání je pro nás proces, který nikdy nekončí. Sami se neustále zdokonalujeme a učíme věci, které nás zajímají a tak jsme si řekli, že i tímto způsobem musíme přistupovat v předávání znalostí a dovedností. Vítáme i Vaše zkušenosti.

  Základní pravidla:

  • Necháme dítě pracovat, pomáháme jen, když nás vyzve, požádá, necháme jej i si aktivitu vybrat, jen když dlouho neví, nabídneme možnosti.
  • Učíme dítě začít aktivitu, provádět a následně dokončit (mnohdy musíme uklízet sami, ale nevadí, děti se od nás učí, ač to tak mnohdy na první pohled nevypadá).
  • Snažíme se pracovat v tichosti, neboucháme věcmi, zavíráme a odkládáme věci v tichosti, nerušíme ostatní.
  • Učíme děti respektu, nebereme si aktivity z rukou, počkáme, až druhý dopracuje a aktivitu uklidí a pak si ji vezmeme.
  • Spolupracujeme (pracujeme na jedné aktivitě) jen když obě strany souhlasí.
  • Učíme děti základním pravidlům slušného chování (pozdravení, rozloučení, žádání o něco "prosím", děkování, apod.).

  Pomůžeme dítěti získat:

  • Samostatnost a soběstačnost
  • Schopnost postarat se samo o sebe
  • Kognitivní funkce a schopnost učit se
  • Jazykové dovednosti a slovní zásobu
  • Sociální a emocionální rozvoj
  • Jemnou a hrubou motoriku

  Více informací na http://www.agenturateja.cz/.\
  PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO KLUBU

  V Dětském klubu se nachází prostor nejen pro hru, ale také pro rozvíjení dalších kreativních nebo např. pohybových činností. Nechybí zde aktivity taneční, pěvecké nebo činnosti rozvíjející toleranci a komunikaci. Jsme zaměřeni na spontánní zájmové aktivity, řízené aktivity zaměřené především na hry, zájmové činnosti, pohybové aktivity dětí, pobyt venku a individuální práce s dětmi. Vzdělání dětí do 3 let je velmi specifické, projevují velkou touhu po poznání, objevují okolní svět, poznávají všemi smysly. Potřebují pravidelný režim, podnětné prostředí a činnosti, jednoduchá a srozumitelná pravidla, dostatek emoční podpory a individuální péči. Dáváme jim dostatek času na veškeré aktivity. Zaměřujeme se na trénování návyků a praktických dovedností. Ponecháváme jim co nejvíce prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. Klademe důraz na to, aby se děti učily především hrou, vlastním prožitkem, nápodobou. Stanovený základní denní režim a program může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze situace. Režim dne je flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících aktivit. Práce pečujících osob a jejich působení na dítě pouze doplňuje výchovu v rodině, nenahrazuje ji. Umožňujeme pravidelné střídání činností tak, aby se děti dokázaly v průběhu dne orientovat a vytvářely si potřebné návyky (v průběhu dne se střídají činnosti klidnější a dynamičtější). Svoboda a volnost dětí musí být vhodně vyvážena důležitou mírou omezení. Motivujeme děti pochvalou, povzbuzením, předcházíme agresivnímu chování. Problémy neřešíme násilím, ale domluvou. Každé dítě je pro nás individualitou, kterou respektujeme. Samostatnost dětí podporujeme pestrou nabídkou činností s různou náročností, dítě má možnost volby. Všechny děti mají rovnocenné postavení, nejsou přípustné žádné projevy nerovnosti, ponižování. Každá pečující osoba uplatňuje formy, metody a prostředky práce dle svého rozhodnutí, dané činnosti a momentální situace. Provozovatel se snaží o všestrannou důvěra, otevřenost, vstřícnost a respekt. Snaží se maximálně o vzájemnou spolupráci na základě partnerství. Nejdůležitějším a nepostradatelným faktorem zůstává to, aby se zde děti cítily bezpečně a uvolněně. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny.V zimě je pobyt omezen vzhledem k nepříznivému počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, teploty pod -10°C). V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím dvorku a vycházek do přírody. Dětem je v období adaptace umožněn individuální režim. Máme zavedený adaptační program, který odpovídá individuálním potřebám dítěte. Adaptační režim si provozovatel s rodičem dohodnou individuálně při přijetí dítěte tak, aby dítě nebylo stresováno a nebylo neúměrně zatěžováno spěchem.
  Program: 8:00 – 9:00 – příchod dětí, samostatné aktivity dětí dle jejich zájmu a výběru 9:00 – 9:30 – cílený program pro děti 9:30 – 10:00 – svačina 10:00-11:15 - pobyt venku, cílený program s dětmi 11:30 – 12:30 - oběd 13:00 – 14:00 – odpočinkový program s dětmi Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. V případě, že dítě bude vyžadovat přítomnost rodiče či blízké osoby, personál zajistí telefonické přivolání rodiče. Provozní podmínky: Dětský klub je provozován v prostorách Komunitního centra Hrubého, při ulici Hrubého, parcelní číslo 2364/296, k.ú. Kobylisy. V rámci prostor jsou klubu k dispozici vstupní hala s šatnou, herna, zázemí pro pomůcky a pro většinu aktivit, toaleta a v rámci venkovních prostor zastřešený dvorek, hřiště v blízkém okolí.

  Dětský klub zajišťuje péči v době celého kalendářního roku, v době letních prázdnin dle poptávky ze strany rodičů. Provoz dětského klubu je PO-PÁ od 8:00 do 14:00 hodin. Kapacita skupiny dětského klubu je max. 15 dětí/den. Pokud zájem rodičů převažuje kapacity klubu, vede provozovatel čekací listinu náhradníků, kteří jsou přijímáni podle volných kapacit a dispozic dítěte. Evidence docházky dětí je vedena v knize docházek s uvedením data. Za evidenci odpovídá pečující osoba.
  Kritéria přijetí dítěte do dětského klubu: Dětský klub je určen výhradně pro děti od 1 roku do 4 let. Na přijetí dítěte do dětského klubu není nárok. O přijetí dětí rozhoduje provozovatel na základě přihlášky, požadovaného termínu a modelu plánované frekvence, intenzity docházky a dispozic dítěte. Přihláška dítěte do dětského klubu: Před přihlášením doporučujeme, aby se rodiče seznámili s Provozním řádem dětského klubu. Pokud je dítě přijato do klubu, rodiče vyplní a podepíší následující dokumenty, které souvisí s účastí dítěte v klubu:

  • Smlouva o péči o dítě

  • Provozní řád Dětského klubu

  • Evidenční list dítěte a seznam oprávněných osob k vyzvedávání dítěte

  • Souhlas rodiče Rodiče tyto dokumenty odevzdají nejpozději v den nástupu dítěte do klubu. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví Za provoz dětského klubu zodpovídá provozovatel, který současně organizuje činnost dalších pečujících osob. Po celou dobu pobytu pečující osoba zajišťuje maximální bezpečnost dětí, v případě jejich zájmu se aktivně zapojuje do jejich činností. Doprovází dítě na toaletu a dohlíží na následnou hygienu. Pečující osoba nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé péče o děti, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávat děti bez dohledu. Při péči o děti tety dodržují zásady bezpečnosti a ochrany zdraví podrobněji popsané ve směrnici ( na vyžádání u poskytovatele) a BOZP. Děti jsou v rámci klubu pravidelně seznamovány přiměřenou formou s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a s postupy, které zvyšují jejich bezpečnost. Děti jsou na začátku i nadále průběžně seznamovány se zásadami bezpečného chování. Personál dbá na dodržování náležitého dohledu nad dětmi (náležitým dohledem není možno rozumět nepřetržité sledování dítěte, ale dohled, který je přiměřený okolnostem, věku, zdravotního stavu, vlastnostem a chování dítěte). Dětský klub zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví a pravidla náležitého dohledu, podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi, zajišťuje oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí. Do Dětského klubu je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení. Za akutní infekční onemocnění se považuje:

  • Virová rýma (tj. průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty

  • Bakteriální rýma (tj. zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty

  • Intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené tělesné teploty

  • Onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži – plané neštovice, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, spála, impetigo

  • Průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací

  • Zánět spojivek

  • Zvýšená tělesná teplota nebo horečka. Za parazitární onemocnění se považuje:

  • Pedikulóza (veš dětská). Dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid

  • Roup dětský

  • Svrab\

   Dětský klub má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění. Rodiče mají povinnost nahlásit infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření. Pokud má dítě chronické onemocnění, jako je alergie a z toho vyplývající alergická rýma, kašel a zánět spojivek, je nutné předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa), že dítě má zmíněné chronické potíže, jinak bude dítě považováno za nemocné a bude odesláno do domácího léčení. Za alergickou rýmu je považována rýma bílá, průhledná. Mezi další chronická onemocnění, která jsou nutná doložit lékařským potvrzením je: Epilepsie a Astma bronchiale. Dětský klub nemá povinnosti dětem podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky. V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, je nutné písemně požádat a doložit potřebnost zprávou od lékaře a doložit „Protokol o podávání léků“ Dětský klub je povinen, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu.

   Vybavení dětí: Pro bezpečný a příjemný pobyt dětí je nutné, aby děti měly vhodné oblečení, případně přezůvky pro vnitřní prostory a vybavení odpovídající aktuálnímu počasí pro možnost využití dvorku, přilehlých hřišť. Vybavení podle aktuálního počasí zajišťuje rodič. Rodič převléká dítě v šatně, věci a obuv ukládá na jejich označené místo.Věci svých dětí podepíše, aby nedocházelo k záměně. Nalezené, nepodepsané věci jsou ukládány do boxu s názvem Ztráta a nálezy, který je umístěn v šatně nahoře na polici. Rodič neponechává děti samotné v šatně (ani jeho sourozence). Rodič dává dítěte pohodlné oblečení, aby se bez problémů mohlo zúčastnit všech aktivit. Do šatny dává věci na převlečení - náhradní oblečení i na ven (vhodné k aktuálnímu počasí). Veškeré oblečení má být vhodné k zašpinění (malujeme, lepíme).Venku si hrajeme s pískem, hlínou,vodou. Dětem není dovoleno nosit do prostor předměty ohrožující jejich zdraví a zdraví ostatních dětí, pečujících osob. V případě přinesení si osobních věcí z domova (hraček,talismanů atd.), musí zákonný zástupce počítat s možnou ztrátou těchto věcí. Poskytoval za ně nenese žádnou zodpovědnost. V rámci aktivit dětského klubu nedoporučujeme používání mobilních telefonů, tabletů a obdobných multimediálních přístrojů. Během pobytu mohou děti konzumovat vlastní jídlo a pití. Dětský klub zajišťuje pitný režim pro děti (vodu).

PO
ÚT
08:00 - 14:00
Hlídání dětí
ČT
08:00 - 14:00
Hlídání dětí
16:15 - 17:15
Tanečky s Jančou
17:30 - 18:30
Tanečky s Jančou
08:00 - 14:00
Hlídání dětí
SO
NE
5 minut pěšky od stanice metra Ládví. Jsme ve vnitrobloku ulic Hrubého, Rajmonova, Kurkova a Kyselova. Koukněte na mapu!
Loading...